The God

The state and timeline

యో భూతం చ భవ్యం చ సర్వం యచ్ఛధితిష్ఠతి
సర్వస్య చ కేవలం తస్మై జ్యేష్ఠాయ బ్రాహ్మణే నమః

– అధర్వణ వేదం

energy

Courtey:http://beyondheroes2.altervista.org

భూత భవిష్యత్ కాలాలలో ప్రకృతిలోని సర్వ పదార్థములకు అధిపతియై
సర్వమునందు కేవల స్వరూపుడై, నిమిత్తమాత్రుడై, సూత్రధారియై
అందరికి , అన్నింటికి జ్యేష్ఠుడై ఉన్న బ్రహ్మకు నమస్కారం

“Praise to that superior neutral state among the physical existence
Which is existing and dominating in everything
beyond the present and the future”

This is the state beyond time, space, matter and energy which when reached a mortal becomes an immortal and controls every existence around. The journey of spirituality and philosophy in life should be orienting around this state. This is the eternal state and the rest are all temporary as any other physical existence.

Prayer, meditation and contemplation should aim this state which will attract every positive benefits to human life. Around this the entire universe supports as its survival depend on this state.

Who is the God to be contemplated and reached?

Who is the God to be contemplated and reached?

“య ఆత్మదా బలదా యస్య విశ్వ ఉపాసతే ప్రశిషం యస్య దేవా
యస్య చ్ఛాయామృతం యస్య మృత్యుహు కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ”

– యజుర్వేదం

Courtesy: www.ancientexplorers.com

విశ్వంలో ఏ దేవుని శాసనాన్ని ( వేదం ) ఉపాసిస్తే ఆత్మకు బలం చేకూరుతుందో
ఎవరి ఛాయ మృతువును కూడా అమృతంగా మారుస్తుందో
అటువంటి దేవునికి మన ప్రార్థన , హవిస్సులను అర్పించాలి

Contemplating on God, an omnipotent force in the Universe
The directions of whom has become the expression of Vedas
When followed with pure intent makes the soul energetic
Whose shadow makes mortal death an immortal potion of divinity

– Yajurveda

Note: Sravana, Manana, Nidhidhyasana is to be practiced in the learning of mantras.

Mantras are not only to recite, but to understand, be and become the meaning of them. They are the directions to reach the source of mind and lead the body through the life for peace, happiness and prosperity.

Detachment

Why detachment:

 • Krishna: The more you think of urges, the more you get attached to them. The more you are attached to them the desire increases and leads to frustration and anger. 62.2
 • The anger creates more passion leading to imbalance and destruction of logical mind. 63.2
 • The soul that lives in its original state though receiving stimulus does not interact or get affected by the senses and its subjects. 64.2
 • The withdrawn soul will be relieved from all the pains of life and stay in absolute sync with the ultimate. 65.2
 • Those who cannot control the senses, urges and passion cannot get the right feeling and peace and happiness. 66.2
 • As the boat is shaken with slightest wind, a slight interest in any of the senses destroys the balance of mind. 67.2
 • Hence the senses have to be withdrawn from the influence of their result and put them in absolute control to reach the state of equilibrium. 68.2

Comment: The primary objective of the mind is to live in eternal happiness and live in its pure state. The nature binds it to the body or forces it to think more of the stimulus and response.

When you are detached what happens:

 • When one reaches such a state of equilibrium, he will be awake when everyone is sleeping and he sleeps when everyone is awake in their life with senses it is a sleeping state for him. 69.2
 • He lives unaffected with all the enjoyment in life as the ocean is not disturbed by the incoming river waters and reaches the state of absolute happiness. 70.2
 • Without urges, desire, passion and ego, the person reaches the highest state of happiness which is eternal and permanent. 71.2
 • This state is called Eternal State and those who live and end their life with this state, they remain forever in the eternity. 72.2

Comment: In detachment of the mind you reach the state of absolute bliss and happiness in mind. But you need to hold the control of the body impulses. The only difference is henceforth you do every activity as per your will. The world moves as per your will as you direct it.

The State of Sthitapragna or Stable Mind

The State of Sthitapragna or Stable Mind

Krishna:

If you stop the vibrating mind you reach the highest and stable state. 53.2

Mind in its attachment to itself live in itself and the person with its state is called sthita pragna. Stable mind. 54. 2

He will not enjoy happiness, feel pain in unhappiness. He will not be affected by love, fear or anger. 56. 2

He who is in this state will have no passion, does not express any feeling n favorable or unfavorable conditions, he doesn’t have interest in friendship or enmity.  57.2

He will keep the senses for their own purpose and withdraw from all of their influences like a tortoise withdrawing its limbs into its shell. 58.2

Withdrawing from every feeling, his body needs no food unlike others who withdraw from passion but still have interest in urges. 59.2

unless one withdraws from the urges, its of no use withdrawing from senses physically. 60.2

Pragna will be stable when when you achieve equilibrium state with the Highest state of mind along with withdrawal of senses.   61.2

Author’s Comment: The stable mind will have more power for thinking; get more patience and will power to execute. Further, it withdraws from body and its urges. Urges create momentary excitement. But the Stable mind lives in absolute bliss.

Reign in Heaven

Christmas is a day that everyone reins in heaven
The religion with simple principles
proved powerful enough to penetrate
across the religions and geographies
paved the way for unity in humanity
through the love, passion and sacrifice
of a human unparalleled in the history of mankind
May this day be the beginning of an harmony
between the life, nature and universe

–Prakash Rao Sunchu

Mortal Frame

Raised from elements inanimate
Animates a thought and an emotion
Lives this frame to the extent of deterioration
To the penetrating refinement
Life doth take limited time
Racing itself to the ground

In search of permanent vehicle of happiness
That is stable through mass and space
With a constancy of purpose
Through birth to death
The core being through lifetime misery
to the mortal frame

The passion that reaches the source
Becomes one with everything
Stands between antimatter and matter
In waiting to create or destroy the universe at will

— Prakash Rao Sunchu

Monotonous Life

Feeling repetetive and montotonous life chores
People at differing wavelengths
Keep making some thought waves
That either repeat or duplicate the human conciousnes
From the beginning of life
And evolution through streams of reason

Animal instincts has nothing more in majority
Than satiating the insatiable carnal desire
Exciting the nerves through emotions
Without a hint of the ultimate

There is no urge left in this life of new age
To search for an exisitence
Beyond its physical urges
Thus taking the human thought to the next level
From its evolution uptil the moment

— Prakash Rao Sunchu

Eternal Energy

the Sun, the Moon in the sky
The flame and fire on earth
Visible forces reflecting invisible energy
Enervating the mass within
As microcosm and macrocosm outside

Invoke the energy inside
Which is subtle in movement
Turns physical in creation, development and destruction
Awakens the impulse eternal
That moves up and down the physical framework

The mortal framework that decides
Physical connection on the earthy life
Has no meaning in the journey eternal
Which is constant and continuous
Through mass, energy, time and space

— Prakash Rao Sunchu

Living Choice

Its deep in heart that felt repeatedly
about a being in time and space
that follow the laws of nature
Betwixt the stimulus and response
an inner being beyond space and time that can defy the nature and destiny
defines the state of being present and future

Choice lies before us at  every moment in life. If you don’t take it the chance will creep in with the nature as its weapon to chart the direction of life subordinating to the flow of nature

With choice in your hand
begin the passion to reach the destiny
Raise the motivation to be better
Unleash the talents required
That take the life towards evolution
pushing the human race ahead of the present existence

With Choice in hand identify your true being to be with your true self
That speaks some inner layers of the brain
Not aware by the normal awakening state
Awake to a state to be one with the universe
And one in everything

— Prakash Rao Sunchu

Choice vs Chance

Being born is an incident and the life between is choice

It is the design of your life if executed will take you to the desired targets

the destiny is what you feel, express, desire, plan and achieve

The Chance has no meaning in life who controls his mind and moods

it creeps in when you fail to take choice

at right time and if delayed the choice will become the chance in execution

You feel, you think, you desire, you plan and you achieve

Thinking from body will give you daydreams

think through the mind and move your body to achieve the desires

thinking from periphery of mind cannot enforce the execution

think from the core of your mind that vibrates the whole of your persona

operate the environs to use for the targets you set

If you ever concentrate and act from the core you use every element of the nature for the targets you set for yourself

Prakash Rao Sunchu