The God

The state and timeline

యో భూతం చ భవ్యం చ సర్వం యచ్ఛధితిష్ఠతి
సర్వస్య చ కేవలం తస్మై జ్యేష్ఠాయ బ్రాహ్మణే నమః

– అధర్వణ వేదం

energy

Courtey:http://beyondheroes2.altervista.org

భూత భవిష్యత్ కాలాలలో ప్రకృతిలోని సర్వ పదార్థములకు అధిపతియై
సర్వమునందు కేవల స్వరూపుడై, నిమిత్తమాత్రుడై, సూత్రధారియై
అందరికి , అన్నింటికి జ్యేష్ఠుడై ఉన్న బ్రహ్మకు నమస్కారం

“Praise to that superior neutral state among the physical existence
Which is existing and dominating in everything
beyond the present and the future”

This is the state beyond time, space, matter and energy which when reached a mortal becomes an immortal and controls every existence around. The journey of spirituality and philosophy in life should be orienting around this state. This is the eternal state and the rest are all temporary as any other physical existence.

Prayer, meditation and contemplation should aim this state which will attract every positive benefits to human life. Around this the entire universe supports as its survival depend on this state.

Who is the God to be contemplated and reached?

Who is the God to be contemplated and reached?

“య ఆత్మదా బలదా యస్య విశ్వ ఉపాసతే ప్రశిషం యస్య దేవా
యస్య చ్ఛాయామృతం యస్య మృత్యుహు కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ”

– యజుర్వేదం

sparkling-blue-universe_131922

Courtesy: www.ancientexplorers.com

విశ్వంలో ఏ దేవుని శాసనాన్ని ( వేదం ) ఉపాసిస్తే ఆత్మకు బలం చేకూరుతుందో
ఎవరి ఛాయ మృతువును కూడా అమృతంగా మారుస్తుందో
అటువంటి దేవునికి మన ప్రార్థన , హవిస్సులను అర్పించాలి

Contemplating on God, an omnipotent force in the Universe
The directions of whom has become the expression of Vedas
When followed with pure intent makes the soul energetic
Whose shadow makes mortal death an immortal potion of divinity

– Yajurveda

Note: Sravana, Manana, Nidhidhyasana is to be practiced in the learning of mantras.

Mantras are not only to recite, but to understand, be and become the meaning of them. They are the directions to reach the source of mind and lead the body through the life for peace, happiness and prosperity.

Life is an Illusion

field public domain photo

 

photo courtesy: http://www.widowschristianplace.com/

The voice of the absolute is heard in the Inner Voice of the evolved soul and not the vice versa.

Conditioning the mind controls the emotions instead of disturbing them. Instead there is no concept of conditioning and it is the finite nature of the mind that fits and aligns with the gross elements of the body.

Consciousness of the Universe operates in continuity throughout all beings and ages.

The rebirth is only the similarity of some traits of one being in similarity with the other.

Cosmic, collective and individual consciousness is one unending continuity in the form of energy and force.

If you reach the core consciousness, you can dictate all the levels of existence.

The relative mind when reaches its core becomes one with the absolute and can comprehend everything below.

There is no singular force behind the existence of this Universe, but the force operating from within the material Universe is one which is connected.

Life in physical form is not an illusion and instead a stage in the ladder of spiritual evolution.

The illusion is created by the mind in the relation with the physical matter.

When the individual is connected to the lower levels of existence, he is bound by all the material connections.

The quantum of energy is same in the Universe. It is neither created nor destroyed and only changes the form through state and matter.

When an individual is not certain of his life, the uncertainty prevails upon his existence.

The Being can align with the Universe only through a state of reaching the Inner Being and cannot be through the induced states or dreams.

The absolute Consciousness is the one which is evolved out of the finite Consciousness through the ages of practice and connectivity.

The Mind and its world

mind_realm

 

Photo courtesy: unknown website

The dwelling of the mind on body sensations all the time

Give a fillip to the urges of the temporal

Since the beginning of the day it seeks a gratification

Out of every scene and search in the fabric of social networks

 

When the mind reaches and lives in its own world

It seeks the center of its own being which we call Inner Being

The reach of Inner Being is not as difficult as to live in it

Constantly be aware of the connections the mind has on reaching its senses

 

The awareness of the mind in itself will force it to live in itself

The stability to stay at the source is an ability to withdraw from its senses

The senses can well be controlled with the mind at its center

It needs a constant centripetal vibration of all the senses to submerge in their genesis

 

The highest vibration makes it stable at the center of the source

The source which is beyond the mind and the breath

Is connected to the energy across in its ethereal form

That which can begin the evolution and end it

 

Journey unto the Eternity

eternity

Photocourtesy: http://reyed33.deviantart.com/

The Sensation from within the being that it is something different from the perception is the cause of the beginning and the end of this body.

The pulse in the hear generates from the Inner Being and pushes the circulation of blood through the arteries and veins to support the oxygen.

Every morning at the time of awakening, we tend to be with the body and mind is becoming slowly alert and aware.

The Inner Being which is dormant during the night will spread its energy through the immobile body to make it active once again.

The life bristling with activity during the day is due to the level of energy circulated in the morning across the nerves.

The sensations if withdrawn from their activity, the Inner Being awakens to control the whole of the subtle, psychic and physical being with alignment.

In otherwise situations, the gross or the mortal body dominate your senses to submerge the Inner Being.

At night, the inactive state of physical body keeps the Inner Being in a state of dormancy.

The Inner Being when detached from the manifestation of body and mind becomes one with the Cosmic Source, and turn into an eternal continuity.

It is a constant practice since the ages to turn the senses inwards thorugh Yoga and attain the status of absolute being and Immortal.

All the ancient seers and saints have thought of this unique pathway through various degrees of practice.

Cosmic energy continuum

energy

Photo Courtesy: http://spiritualevolution1111.tumblr.com/

The Sun, the Moon in the sky
The flame and fire on earth
Visible forces reflecting invisible energy
Enervating the mass within
As microcosm and macrocosm outside

Invoke the energy inside
Which is subtle in movement
Turns physical in creation, development and destruction
Awakens the impulse eternal
That moves up and down the physical framework

The mortal framework that decides
Physical connection on the earthy life
Has no meaning in the journey eternal
Which is constant and continuous
Through mass, energy, time and space

Living every day with psycho-physical alignment

meditation

photo courtesy: cherylazarraga.com

The primary thing one has to do in routines is to put the mind back to its original and active shape as soon as you wake up.

One needs a clear and consistent routine of physical and mental exercises to handle this.

Once you are done awakening your self or mind then you need to maintain it throughout the day.

There will be some distractions during the day and you need to take the mind back to its original positions.

Do every daily activity in chunks and get back your mind to the original position.

Make every moment a useful one for yourself and others.

Practice being good to others during the day when you are out of home and in the office or outside.

Visioning is not a one day activity. keep refining and executing it on a daily routine.

The existence of Mind beyond the body:

 

mind-power

Photo Courtesy: http://www.awakeningwithbrahmakumaris.org/

The indestructible and indivisible is distinct from body but it is in the Mind one realizes this.

Intellect is the expression of the Mind.

Scientist is also a sage in the external discovery of nature and its constituents. The world outside is a macrocosm and cannot be fathomed.

The world inside a being is a microcosm that can be realized through inner journey of being.

We can explain more of the intangible and indestructible element of the Universe with quantum physics.

The realization of the indivisible form within the divisible is all the journey of life.

Action is that which is required for the existence of the body either for isolated or connected.

The attachment to the Action is the attachment of the Mind to the body. The action to be detached should be either mere existence or for others existence.

Life is a journey from the physical existence to the eternal existence; from body outside to the Mind within.

Joy and Pain are not for the elevated souls who are in the path of eternal evolution.

The devotee with belief accepts his life as divine grace. In reality, one needs to architect his own journey with chosen elements.

Belief is for the beginners and choice for the evolved. The knower walks with Choice and aware of his result. The devotee is unaware of the result and left to the Chance of survival.

Vedas constantly prescribed action and stated that inaction leads to the purposeless existence.

One needs to take a decisive choice to reach the eternal existence with detached action.

Truth, Belief and Action in Life

belief 1

Photo Courtesy: http://morelemonsplease.com/

 

The purpose of the philosophy or religion is to understand the absolute truth in its very essence across the visible Universe.

Once the absolute truth of life and death or the force across the Universe is understood, the positive and powerful belief systems are formed.

Without this understanding if one takes the journey either with the strength or weakness, it is bound to be retrogressive in result.

But unfortunately, even after thousands of years and with all the scientific development, the absolute truth is still not understood or elusive to the common man.

There is a need to intricately weave the search for absolute truth and the action for the real life which is done rarely in human history.

We see such an action packed philosophy and life with Sri Krishna in Hindu mythology.

As we continue our life journey through the search for absolute we see lot of intermediary truths cleared on the way and help us in the final state of evolution.

The mental maturity depends on the level of clarity on the absolute truth and further belief systems based on these levels.

Action should not be haphazard as most of the people resort to. It is dependant on clear path of destiny every individual has created or to create for himself.

Once we are on the right path, the force inside will give us strength and guide us through the path.

Detachment is for the mind to keep itself out of the body influences and not letting the needed action to leave.

God or the Cosmic Force will be with us when you realize what God is and your relation with the God.

Else, the forces of nature will take control of our life and be subjected to chance in the game of survival.